พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 องค์กร ได้แก่ บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด และ บริษัท เรียลลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทั้ง 2 องค์กรทางด้าน Networking การฝึกประสบการณ์ การออกไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดคอร์สระยะสั้นและงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
ภายในงานลงนามได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามร่วมกับ คุณกฤษฎา ตั้งกิจ Co-Founder & Chief Revenue Officer บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด และ คุณธนกฤษณ์ เสริมสุขสรรค์ ประธานกรรมการ บริษัท เรียลลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี ผศ.ดร.มานา ปันฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กร ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม อาคาร 24 ชั้น 16 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567