📣เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
ในการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 12
The 12th Annual National Conference Business And Accounting
👨🏻‍💼พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง
Designing your Business for Growth & Sustainability
โดย คุณโชคชัย คุณวาสี (Guest speaker)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด
📌วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU)
🗓กำหนดการรับบทความ
รอบปกติ : บัดนี้ – 20 มี.ค. 67
รอบล่าช้า : 21 มี.ค. – 7 เม.ย. 67