คุณพาวรอวัชระ ยุวนะศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท Yuvanasiri ผู้บริหารโครงการ RainForest Community Mall และ Chief Operating Officer บริษัท Hex 1011 บรรยายในหัวข้อ Marketing Technology and AI. Technology for Marketing Communication Campaign ให้กับนักศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาดในวิชาการรณรงค์เพื่อการสื่อสารตราสินค้า โดยมี ผศ.ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง เป็นอาจารย์ประจำวิชา ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2567