บรรยากาศงาน “Reskill AI for Research”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม “Reskill AI for Research”

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดกิจกรรม “Reskill AI for Research” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนนักวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานวิจัย

กิจกรรมในงาน

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผศ.ดร.สุพิชชา ชีวพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยากรได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการคัดเลือกเอกสาร สืบค้นข้อมูล จัดโครงสร้าง และเขียนเอกสารวิชาการ

หัวข้อที่ครอบคลุม

  • การคัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจากฐานข้อมูล: เรียนรู้วิธีใช้ AI ในการค้นหาและคัดกรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยของคุณ
  • การใช้ AI เพื่อการสืบค้นการวิจัย: เรียนรู้วิธีใช้ AI ในการค้นพบงานวิจัยใหม่ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
  • การจัดโครงสร้างเอกสารวิจัย: เรียนรู้วิธีใช้ AI ในการจัดโครงสร้างเอกสารวิจัยของคุณให้มีประสิทธิภาพ
  • การเขียนเอกสารวิจัย: เรียนรู้วิธีใช้ AI ในการเขียนเอกสารวิจัยของคุณให้ชัดเจน กระชับ และน่าอ่าน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับความสนใจจากนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท-เอก เป็นจำนวนมาก

บรรยากาศ

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้เข้าร่วมตั้งใจฟังการบรรยายและมีการถามคำถามวิทยากรอยู่เป็นระยะ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ

ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ AI ในงานวิจัย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในงานวิจัยของตนเองได้

โดยรวมแล้ว กิจกรรม “Reskill AI for Research” ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์มากมายและรู้สึกพึงพอใจกับกิจกรรม

ช่องทางติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย:
Line OA : @GSUTCC
โทรศัพท์: 095-3675512