บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ กนกธร วัชรเมฆขลา นักศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต ชั้นปีที่2  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ผ่านการรับรองคุณวุฒิ AFPT™
AFPT™ เป็นคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งรับรองความสามารถของที่ปรึกษาการเงินในการให้บริการวางแผนหรือปรึกษาการเงิน