บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว วรดา ลิมปรีดีกุล

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Baden-Wurttemberg Stifung

เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Stuttart Media University ประเทศเยอรมนี