ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัยย์รฎา พลพิทักษ์
นักศึกษาปริญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

สอบผ่าน
CFP module 2
Certified Financial Planner
คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน