หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ อยู่เพชร อาจารย์ภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
มาเป็นวิทยากรอบรมโครงการ Working Paper ให้กับนักศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ รศ.ดร.ชนินทร์ อยู่เพชร อาจารย์ภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
มาเป็นวิทยากรอบรมโครงการ Working Paper ให้กับนักศึกษาของเรา

เนื้อหาการอบรม

  • แนวทางการเขียน Working Paper ที่มีคุณภาพ
  • เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย
  • กลยุทธ์การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการเขียน Working Paper ที่มีคุณภาพ
  • นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย
  • นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
 

เกี่ยวกับ รศ.ดร.ชนินทร์ อยู่เพชร

รศ.ดร.ชนินทร์ อยู่เพชร เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านเชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน และเศรษฐศาสตร์
ท่านมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำมากมาย

เกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง
เพื่อเป็นผู้นำในภาคธุรกิจ
หลักสูตรนี้เปิดสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนภาษาที่สะดวกได้

ติดต่อ

หากท่านสนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ท่านสามารถติดต่อได้ที่

เว็บไซต์: https://gs.utcc.ac.th

โทรศัพท์: 095-3675512