ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ บรรยายหัวข้อ “ประเด็นในปัจจุบันและความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ของธุรกิจอีเว้นท์”

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ ได้มาบรรยายในหัวข้อ “ประเด็นในปัจจุบันและความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ของธุรกิจอีเว้นท์” แก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวการบริการและอีเว้นท์ ในรายวิชา GT523 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและอีเว้นท์ ณ ห้อง 5501 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในบรรยาย ดร.ศุภลักษ์ ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ธุรกิจอีเว้นท์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ ประเด็นสำคัญที่ดร.ศุภลักษ์ พูดถึง ได้แก่:

  • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี: เทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดงานอีเว้นท์ ธุรกิจอีเว้นท์จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
  • การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค: พฤติกรรมผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคคาดหวังประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและดึงดูดใจ ธุรกิจอีเว้นท์จำเป็นต้องออกแบบงานอีเว้นท์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเหล่านี้
  • การแข่งขันที่รุนแรง: ธุรกิจอีเว้นท์มีการแข่งขันสูง ธุรกิจอีเว้นท์จำเป็นต้องสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้า
  • การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ: ธุรกิจอีเว้นท์เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ธุรกิจอีเว้นท์จำเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาและรักษาพนักงาน

ดร.ศุภลักษ์ ยังได้เสนอแนะแนวทางในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจอีเว้นท์ แนวทางที่ดร.ศุภลักษ์ เสนอแนะ ได้แก่:

  • การสร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจน: ธุรกิจอีเว้นท์จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน กลยุทธ์นี้ควรระบุเป้าหมายของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการบรรลุเป้าหมาย
  • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง: ธุรกิจอีเว้นท์จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง วัฒนธรรมองค์กรนี้ควรส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  • การลงทุนในการพัฒนาพนักงาน: ธุรกิจอีเว้นท์จำเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาพนักงาน การพัฒนานี้ควรช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในธุรกิจอีเว้นท์
  • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า: ธุรกิจอีเว้นท์จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจอีเว้นท์รักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและดึงดูดลูกค้าใหม่

การบรรยายของดร.ศุภลักษ์ ได้รับความสนใจจากนักศึกษามาก นักศึกษาต่างตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ดร.ศุภลักษ์ พูดถึง ดร.ศุภลักษ์ ได้ตอบคำถามของนักศึกษาอย่างละเอียดและน่าสนใจ

รายละเอียดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวการบริการและอีเว้นท์ https://gs.utcc.ac.th/mm/