หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมโครงการ Working Paper เตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร อบรมโครงการ Working Paper ให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติ

เนื้อหาการอบรม

  • แนวทางการเขียน Working Paper ที่มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิจัย
  • กลยุทธ์การตอบคำถามในข้อสอบวัดคุณสมบัติ
  • ตัวอย่าง Working Paper ที่ดี

ประโยชน์ของการอบรม

  • นักศึกษาจะสามารถเขียน Working Paper ที่มีคุณภาพและตรงตามเกณฑ์
  • นักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นักศึกษาจะสามารถเตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติได้อย่างมั่นใจ

บรรยากาศการอบรม

การอบรมเป็นไปอย่างคึกคัก นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจฟังวิทยากรบรรยาย รศ. ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างเข้าใจง่าย นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเขียน Working Paper และเตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน การจัดอบรมโครงการ Working Paper เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้พร้อมสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจ

เกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง
เพื่อเป็นผู้นำในภาคธุรกิจ
หลักสูตรนี้เปิดสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนภาษาที่สะดวกได้

ติดต่อ

หากท่านสนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ท่านสามารถติดต่อได้ที่

เว็บไซต์: https://gs.utcc.ac.th

โทรศัพท์: 095-3675512