หลักสูตรนิเทศฯ การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จัดบรรยายสุดเข้มข้น! โดยมืออาชีพจากปันโปรโมชั่น

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมสุดพิเศษ เชิญวิทยากรมืออาชีพสองท่าน คุณอรวรรณ กิตติธนนิรันดร์ (คุณเกรซ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด และ คุณอภิชญา เสนานันท์ (คุณเอ๋ย) ผู้จัดการด้านโซเชียลมีเดีย บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด มาบรรยายใน วิชา CA513 การสร้างสรรค์สื่อและสารเพื่อการสื่อสารการตลาด ณ ห้องเรียน 5603 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ประจำวิชานี้ พร้อมด้วยนักศึกษาในหลักสูตรฯ ร่วมให้การต้อนรับวิทยากรอย่างอบอุ่น

ไฮไลท์ของการบรรยายในครั้งนี้

  • เนื้อหาเข้มข้น ทันสมัย: วิทยากรทั้งสองท่านถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จริง เกี่ยวกับเทรนด์ กลยุทธ์ เทคนิค และกรณีศึกษาการตลาดในยุคดิจิทัล ผ่านสื่อที่หลากหลาย ดึงดูดความสนใจ ให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
  • ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง: คุณอรวรรณ และคุณอภิชญา ผู้มากประสบการณ์ในสายงานการตลาด แบ่งปันมุมมอง และเทคนิคการทำงานจริง เผยเคล็ดลับความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา
  • ตอบทุกข้อสงสัย: เปิดโอกาสให้นักศึกษาถามคำถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับวิทยากรมืออาชีพ ได้รับคำตอบที่ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์

บรรยากาศการบรรยายเต็มไปด้วยความคึกคัก นักศึกษามีส่วนร่วม ตั้งใจฟัง จดบันทึก และถามคำถามอย่างสนใจ วิทยากรทั้งสองท่าน ตอบคำถามอย่างละเอียด และเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงกับความต้องการของตลาด กิจกรรมบรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญ ของหลักสูตรฯ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เสริมสร้างทักษะ และความพร้อม สู่อนาคตในสายงานการตลาด

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่