เมษายน 29, 2024

Take a break and read all about it

Activities & Events

คุณพีรดา ศุภรพันธ์ Co-Founder บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ Intellectual Property Protection กรณีศึกษา Tasted Better ธุรกิจสตาร์ทอัพไทยโตในยุโรป ให้กับนักศึกษา CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

คุณพิชยา ภู่พวงไพโรจน์ Director, Human Resources Amari Bangkok ได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรสู่ความสำเร็จในธุรกิจบริการ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

อาจารย์สุทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรมการวิชาชีพบัญชีด้าน การบัญชีภาษีอากร ได้ บรรยายพิเศษในหัวข้อ บรรยายในหัวข้อ กลยุทธ์การอ่านและการใช้อนุสัญญาภาษีอากร ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 27-4-2567 ณ ห้อง 5304 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

รองศาสตราจารย์ ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) เมื่อวันที่ 27-4-2567 ณ ห้อง 7505 อาคาร7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch