กุมภาพันธ์ 8, 2024

Take a break and read all about it

Activities & Events

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 หัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการเล่าเรื่อง กรณีศึกษา วัฒนธรรมหมอธรรมภาคอีสาน” โดยนายธน ภรมษา นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี

Activities & Events

คุณพาวรอวัชระ ยุวนะศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท Yuvanasiri ผู้บริหารโครงการ RainForest Community Mall และ Chief Operating Officer บริษัท Hex 1011 บรรยายในหัวข้อ Marketing Technology and AI. Technology for Marketing Communication Campaign ให้กับนักศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาดในวิชาการรณรงค์เพื่อการสื่อสารตราสินค้า โดยมี ผศ.ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง เป็นอาจารย์ประจำวิชา ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2567

Activities & Events

คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ CEO บริษัท โซดา น้ำชา จำกัด เจ้าของร้าน whitestory ร้านgrab and Go อาหารและ bakery ที่มีถึง 60สาขา ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาบัญชีมหาบัณฑิต ในหัวข้อ “จากนักบัญชี สู่เจ้าของกิจการ” คุณแววได้บอกเล่าประสบการณ์ ตอบคำถาม และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในรายวิชาGA507 สัมมนาการบัญชีบริหาร หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

ขอแสดงความยินดีกับคุณซัน ธีรพล อำไพ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 8 รหัส 23 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และ MarTech จาก Bumrungrad International Hospital ที่ได้รับรางวัล Leader Awards สาขา Leader of Technology จากงาน Future Trends Ahead & Awards 2024

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch