ขอแสดงความยินดีกับคุณซัน ธีรพล  อำไพ  
นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 8 รหัส 23
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และ MarTech จาก Bumrungrad International Hospital
ที่ได้รับรางวัล Leader Awards สาขา Leader of Technology
จากงาน Future Trends Ahead & Awards 2024

#FutureTrends #Bumrungrad #UTCC #GS #GraduateSchool #ปริญญาเอก #นิเทศศาสตร์การตลาด #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย