บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร การกำกับดูแลข้อมูลและการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Data Governance and Cyber Risk Management)

Share This Post

🎉 หลักสูตรประกาศนียบัตร
การกำกับดูแลข้อมูลและการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Data Governance and Cyber Risk Management)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นศึกษาความสําคัญของธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การวิเคราะห์และประเมินเกี่ยวกับข้อมูลและระดับข้อมูลในองค์กร การกําหนดนโยบาย กระบวนการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูล การกําหนดนโยบายข้อมูลแนวทางและปัจจัยความสําเร็จของการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน การฝึกปฏิบัติ เรื่องกระบวนการของธรรมาภิบาลข้อมูล และศึกษาการจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) และศึกษากฎหมายหรือกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล(Data Privacy) เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA)

✅ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร
บุคคลที่สนใจกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลและการจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

✅ ตารางเรียน
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18:00 – 21:00 (15 ครั้ง)
เริ่ม อังคารที่ 1 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2565

✅สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (เรียนในห้องเรียน มีกิจกรรม workshop)

✅ ค่าลงทะเบียน
12,000 บาท

✅ เนื้อหารายวิชา
🔸การบริหารจัดการข้อมูล
1) ภาพรวมของการใช้ข้อมูลในหน่วยงาน
2) วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)
3) องค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Component)
4) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล

🔸กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
1) กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)
2) แนวทางการจัดทำเมทาดาตา เชิงธุรกิจ (Business Metadata) บัญชีข้อมูล (Data Catalog) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
3) แนวทางการวัดการดำเนินการ และความสำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูล
4) การประเมินมูลค่าของการดำเนิน งานธรรมาภิบาลข้อมูล
5) แนวทางการจัดทำชั้นความลับข้อมูล (Data Classification)

🔸ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล(Data Privacy)
1) หลักการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3) ISO 27001:2022
4) PDPA และ ISO 27701

✅ อ.ผู้สอน
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิกา อ่องแตง
– กรรมการและผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)
– ที่ปรึกษา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
– กรรมการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ
-รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ด้านบริหาร บริการดิจิทัล และยุทธศาสตร์ข้อมูล สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.สงขลานครินทร์

🔸ดร.ศุภกร กังพิศดาร
– กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลิท จำกัด (Cyber Elite)

🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี
– อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

✅ สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่

https://utccnd.utcc.ac.th/shortcourse-detail/27

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch