ภาพบรรยากาศ “พยากรณ์อนาคตประเทศไทย 2023” (เศรษฐกิจและการลงทุน)
จัดโดย หลักสูตรปริญญาโท aMBA (Analyst MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิทยากรพิเศษ
– รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัททรีนิตี้ จำกัด
– คุณณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์
ประธานกรรมการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา
– คุณศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย
– ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ผู้อำนวยการหลักสูตร aMBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 10303
อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ผ่านมา