บัณฑิตวิทยาลัย ม.หอการค้าฯ สร้างแบรนด์ “GS.UTCC” ปั้นคอร์สธุรกิจอินเทรนด์ตอบโจทย์ตลาดยุคดิจิทัล

Share This Post

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบการเรียน การสอน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะนักออกแบบเชิงประกอบการที่ทันสมัยและมีนวัตกรรม (Design Thinking and Innovative Entrepreneurs) และมีคุณภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้ง สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการที่มีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือ ภายใต้แบรนด์ “GS.UTCC”

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดเผยว่า “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ “GS.UTCC” ถือว่าเป็นการเสริมสร้างแบรนด์ให้มีความสดใส ทันสมัย ครั้งล่าสุด โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีแนวคิดทางการบริหารที่ทันสมัยเข้าสู่ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจให้ตอบโจทย์กับสังคมในยุคดิจิทัล รวมไปถึงสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจแบบมีนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างด้วยการชูจุดเด่นทางด้านหลักสูตรด้วยการนำแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ อินเทรนด์กับกระแสผู้บริโภคในปัจจุบันมาพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการทำงานและธุรกิจได้ทันที ตอบโจทย์สถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี สังคม สุขภาพ และวัฒนธรรม เป็นต้น

สาเหตุที่เรามีการสร้าง GS.UTCC Academy เพื่อเพิ่มจุดแข็งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการนำคอนเทนต์แนวคิดธุรกิจใหม่ๆ มาสร้างคอร์สการเรียนการสอนระยะสั้นนั้น เพราะเรามองว่าปัจจุบันนี้ โลกของเรากำลังจะเข้าสู่ในยุค Next Normal ดังนั้นการเรียนการสอนจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกระแสและต้องเป็นความรู้ที่นำไปใช้ได้ทันที รวมไปถึงผู้เรียนต้องมีความสนุกในการเรียน ไม่น่าเบื่อ เข้าถึงความรู้ได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริงกับการทำงานหรือธุรกิจของตนเอง นอกจากนี้ การสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ต้องเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันได้ รวมไปถึงระหว่างผู้เรียนกันเองต้องทำให้มีลักษณะความเป็นชุมชนเครือข่าย ที่แลกเปลี่ยนข้อมูล และจับมือเป็นพันธมิตรกันต่อยอดทำธุรกิจกันได้ ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ กัน

โดยในปัจจุบันนี้ทาง GS.UTCC Academy ได้มีการเปิดคอร์สการเรียนการสอนมาหลายคอร์สแล้ว และได้รับความสนใจอย่างมากมาย และคอร์สเรียนเต็มทุกครั้งเนื่องจากมีค่าเรียนที่ไม่แพงทุกคนเข้าถึงได้รวมไปถึงเป็นคอร์สเรียนที่ทันกระแสเข้ากับยุคทุกสมัย อาทิคอร์ส”7-Day Reskill: Next Top Sales & Marketers” ที่มีการใช้คอนเซปท์ 7 วัน 7 หัวข้อแตกต่างกันทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลแบบครบทุกเครื่องมือ หรือกับคอร์ส “21-Day Transforming YOU Program by UTCC” โดยคอร์สนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการออกกำลังกายในการที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เรามีการเอามาดัดแปลงเป็นการเรียนการสอนใน 21 วันที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในแต่ละวันที่แตกต่างกันและเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน 21 วันอีกด้วย จากการรับฟังผลตอบรับ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจและสร้างการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพิ่มยอดขายได้จริง แม้ในภาวะที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เป็นการช่วยผู้ประกอบการธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว GS.UTCC ยังมีการสนับสนุนให้ทุนกับนักศึกษา รวมไปถึงการศึกษาแลกเปลี่ยนสถานบันในต่างประเทศ ทำให้ผ่านมาผู้ที่จบการศึกษาไปจาก GS.UTCC สามารถออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้อย่างยั่งยืน แข่งขันได้ในระดับสากล รวมไปถึงสานต่อธุรกิจครอบครัวได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญทาง GS.TCC ยังเน้นการดูงานในสถานประกอบการจริง เพื่อสร้างประสบการณ์จริงเสริมให้กับนักศึกษานอกจากความรู้ในตำราหรือในห้องเรียน หากใครสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้นี้ GS.UTCC กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เราเปิดให้บริการเจ็ดวันทำการ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพและให้บริการอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ GS.UTCC”

ที่มา mgronline
https://mgronline.com/qol/detail/9650000036781

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch