พฤษภาคม 28, 2024

Take a break and read all about it

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมโครงการ Working Paper เตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร อบรมโครงการ Working Paper ให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติ

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมโครงการ Working Paper เตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร อบรมโครงการ Working Paper ให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติ

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ อยู่เพชร อาจารย์ภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรอบรมโครงการ Working Paper ให้กับนักศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch