เมษายน 23, 2024

Take a break and read all about it

Activities & Events

รองศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Storytelling” วิชา CA513 การสร้างสรรค์สื่อและสารเพื่อการสื่อสารการตลาด ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch