พฤศจิกายน 20, 2023

Take a break and read all about it

Activities & Events

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร มาบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาเอก ในรายวิชา CA704 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นสูง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 66

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch