โครงการ Innovative Leader Camp กิจกรรมเพื่อสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA , iMBA

โครงการ Innovative Leader Camp กิจกรรมเพื่อสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA , iMBA

Share This Post

กิจกรรมพัฒนาทักษะ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรม อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล , อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ และ อาจารย์ ดร.รัชดา ธูปทอง เป็นวิทยากรให้คำแนะนำกับเหล่านักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเข้มข้น สนุกสนาน กว่า 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch