ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 (รอบ 3)

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 (รอบ 3)

คลิกที่นี่ >>> รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์และช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์ <<<

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA ม.หอการค้าไทย

♦ สอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรม ZOOM Meetings  :  วันที่ 8 มกราคม 2565

Join Zoom Meeting : https://us02web.zoom.us/j/2583726029

Meeting ID: 258 372 6029

Passcode: 123456

♦ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ที่ https://gs.utcc.ac.th/ และ email ของท่าน

*ช่องทางการส่งเอกสารการสมัครเรียนและการทำสติกเกอร์จอดรถยนต์สำหรับ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย

1. ส่งด้วยตัวเอง ที่ อาคาร 5 ชั้น 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

2. ส่งทางไปรษณีย์
บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น1
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2565

3. ส่งเอกสารทางอีเมล์หลักสูตร
[email protected]
ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2565

 

🔸หลักฐานการสมัครเรียนมีดังนี้
(เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับให้ครบถ้วน)


1. ใบสมัคร Print จากเว็บไซต์ http://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
4. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือสำคัญจบ 1 ชุด
5. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 2 ชุด (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)
*7. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ ระบุชื่อ-นามสกุล และ รหัสนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอสติกเกอร์รถยนต์เท่านั้น)

**ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบ email ของท่าน เพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากทางหลักสูตรฯ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 064-1237098 / Line Official บัณฑิตวิทยาลัย : @gsutcc

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch