ม.หอการค้า ชูจุดเด่นแบรนด์ “GS.UTCC” สร้าง DNA นักศึกษาปริญญาโท-เอก เน้นสอนด้วยประสบการณ์จริง

Share This Post

       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำของเมืองไทย ที่มีจุดเด่นทางด้านการผลิตเจ้าของธุรกิจและมืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจ รวมไปถึงสร้างบัณฑิตแขนงอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับมามากกว่า 20 ปี โดยในปัจจุบันนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ “GS.UTCC” ได้มีการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การฝึกฝนปฏิบัติงานจริง และคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยว่า “GS.UTCC ถือเป็นแบรน์ดิ้งใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่เราต้องการชูจุดเด่นทางด้านการศึกษาให้กับระดับบัณฑิตศึกษา หรือปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรให้ตอบโจทย์กับสังคมในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองหรือนักบริหารมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ”

“สำหรับแบรนด์ GS.UTCC นั้นมีจุดเด่นหลักๆ คือ มีเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทางวิชาการ กับนักธุรกิจจากหอการค้าไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมการค้า กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และหอการค้าประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้รูปแบบการสอนเป็นการบูรณาการความรู้ควบคู่กับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นักศึกษาจะได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงจากแวดวงธุรกิจประเภทต่างๆ พร้อมการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยงานวิชาการและงานวิจัยของนักศึกษา มุ่งเน้นที่การนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงแบบมีแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการสมทบทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  GS.UTCC จึงมีทั้งคุณภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผนวกกับการเน้นการเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการและภาคธุรกิจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทำให้งานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งบริการวิชาการที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือในระดับชาติ”

ผศ.ดร.มานาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราต้องการสร้าง DNA ของนักศึกษาให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง โดยไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรใดที่ GS.UTCC นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน Design thinking ซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่แล้ว เพื่อสามารถนำกระบวนการออกแบบทางความคิดไปประยุกต์ใช้ในการสร้างไอเดียใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้กับธุรกิจ และยังต้องมีความเป็นผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม หรือที่เราเรียกว่า Innovation-driven Entrepreneurship (IDE) รวมถึงทักษะสำคัญในเรื่องการสื่อสารแบบเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เพื่อให้สามารถถ่ายทอดและนำเสนอทางธุรกิจ หรือการ pitching ในเวทีระดับใหญ่ได้ สุดท้ายที่ขาดไม่ได้ คือทักษะทางการดิจิทัล (Digital skills) โดยสามารถใช้เครื่องมือบนโลกดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดดิจิทัล หรือการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกดิจิทัล เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้”

“ทั้งนี้นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว GS.UTCC ยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานต่างประเทศหรือในประเทศ การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง การจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง มีชมรมให้ร่วม อาทิ ชมรม GS.UTCC Investor Club สำหรับผู้ที่สนใจด้านการลงทุน ชมรม GS.UTCC Market Place สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการค้าขาย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมไลฟ์สดพูดคุยกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในหลักสูตรต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสิ่งที่แต่ละคนถนัดหรือเชียวชาญ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้สังคมของ GS.UTCC เป็นสังคมที่อบอุ่นและรู้จักใกล้ชิดกัน และยังสามารถต่อยอดเป็นคอนเนคชั่นทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี” ผศ.ดร.มานาฯ กล่าว

สำหรับหลักสูตรหลักๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในปัจจุบัน มีทั้งหมด 17 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่มีผู้เรียนจำนวนมาก ได้แก่ หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจหรือ MBA โดยเฉพาะสาขาทางด้านการตลาดดิจิทัล และด้านการประกอบการ หลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์การตลาดที่แตกต่างจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพราะมุ่งเน้นการสอนการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาดโดยเฉพาะ ทำให้มีผู้สนใจเรียนเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ยังมีหลักสูตรด้านการบัญชี ที่บัณฑิตสามารถขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีได้ แม้ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีทางด้านบัญชี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่สอนให้วิเคราะห์ข้อมูลเป็น จบได้ภายในหนึ่งปีครึ่ง นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่มีความทันสมัยเข้ากับโลกยุคดิจิทัลต่างๆ อาทิ หลักสูตรทางด้านฟินเทค การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี วิศวกรรมการเงิน การจัดการการศึกษา นิติศาสตร์ ภาษาจีนเพื่ออาชีพ และภาษาไทยเพื่ออาชีพ เป็นต้น

 

ขอบคุณที่มาของข่าว  BrandAge : ม.หอการค้า ชูจุดเด่นแบรนด์ “GS.UTCC” สร้าง DNA นักศึกษาปริญญาโท-เอก เน้นสอนด้วยประสบการณ์จริง

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch