ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564-2565

Share This Post

        ค้นหาจุดเด่นในตัวคุณ แล้วมาพัฒนาศักยภาพกับเรา ผ่านการเรียนรู้จากของจริง และฝึกฝนกับคนเก่งจริง………
ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงและดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ บัณฑิตวิทยาลัยจึงพัฒนาหลักสูตรจากหลากหลายคณะวิชา รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวทาง การเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Interactive and co-creation learning) โดยคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative learning) และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (Practical-based learning) เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจอย่างมีนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน

ปริญญาโท ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564-2565

👉 แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้สูงสุดเทอมละ 5 งวด
👉 ศิษย์เก่ารับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร
👉จ่ายค่าเทอมเต็มจำนวนภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รับส่วนลดทันที 5%ของค่าหน่วยกิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้
สมัครเรียนได้ที่ https://gs.utcc.ac.th/admission/

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
WEBSITE: http://gs.utcc.ac.th
Instagram : graduate.utcc
Facebook : GSUTCC
Twitter : @GS_UTCC
โทร : 095-367-5512

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch