รายละเอียดในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ นศ.รหัส 18

Share This Post

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศ

รายละเอียดในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS บทที่1-3

 

สำหรับ กลุ่มวิชาการจัดการ,การเงิน,การประกอบการ,การจัดการการโรงเเรม (CEO MBA)

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดบทที่ 1-3 (ฺรูปแบบของ Business Research)

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดบทที่ 1-3 (รูปแบบของ Problem Based Solving)

 คลิ้กที่นี่ >>> รูปแบบตาราง สรุปแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับกลุ่มวิชาการตลาด (CEO MBA)

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดบทที่ 1-3

 

สำหรับกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (CEO MBA)

คลื้กที่นี่ >>> รายละเอียดบทที่ 1-3

 

สำหรับ iMBA เเละ eMBA  (การจัดการเเละการตลาด)

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดบทที่ 1-3 (ฺรูปแบบของ Business Research)

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดบทที่ 1-3 (รูปแบบของ Problem Based Solving)

คลิ้กที่นี่ >>> รูปแบบตาราง สรุปแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

เเบบฟอร์มเกี่ยวกับ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

>>> เเบบฟอร์มขอยื่นสอบโครงร่างเเละสอบเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ

>>> เเบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

การจัดรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ

>>> ไฟล์ตัวอย่างการจัดรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ

>>> ไฟล์ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch