ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (Summer รอบ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (Summer รอบ 1)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา (ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

——————————————————————————————————————————————————-

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท  **ภายในวันที่ 13 – 21 มีนาคม 2564**

**นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป**

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(ไฟล์) วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าเทอม

———————————————————————————————————————————————

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียน                                                             วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 สิงหาคม 2564

หลักสูตร CEO MBA (ภาคปกติ)                                   เริ่มเรียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หลักสูตร CEO MBA (ภาคเสาร์-อาทิตย์)                         เริ่มเรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2564

หลักสูตร iMBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์)                              เริ่มเรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2564

หลักสูตร eMBA (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)                          เริ่มเรียนวันที่ 6 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ : สำหรับตารางเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ปฎิทินการศึกษา

คลิ๊กที่นี่ ——— ปฎิทินการศึกษา

———————————————————————————————————————————————

การส่งเอกสารการสมัคร

สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 มีนาคม 2564

หลักฐานการสมัครมีดังนี้ (เซ็นสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน)

  1.  ใบสมัคร(print จากเว็บไซต์สมัครเรียน)
  2.  ใบเสร็จชำระค่าสมัครเรียน 900 บาท
  3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  6. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด
  7. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
  8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 2 ชุด(กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)

———————————————————————————————————————————————

การทำส่วนลดศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า และนักศึกษาที่มีเครือญาติเป็นศิษย์เก่า)

– นักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า ติดต่อทำเรื่องส่วนลดที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

– นักศึกษาที่มีเครือญาติเป็นศิษย์เก่า ให้นำเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเครือญาติ หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเครือญาติ มาส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

———————————————————————————————————————————————

การทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาส่งไฟล์รูปถ่ายสีมาที่ email : [email protected] พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการทำบัตรนักศึกษา ดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา

———————————————————————————————————————————————

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch