ทำไมต้อง UTCC ! เภสัชกร ดร.ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี (ดร.เจล)

Share This Post

ทำไมต้อง UTCC ! ผ่านมุมมองของผู้ชายคนนี้

เภสัชกร ดร.ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี (ดร.เจล)

 

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (Doctor of Communication Arts Program in Marketing Communication)

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch