บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ หนึ่งในคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาเอก

Share This Post

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ หนึ่งในคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch