ไขกุญแจแห่งความสำเร็จกับโครงการ Next Normal … มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามสู่ธุรกิจใหม่ “ฟรี”

Share This Post

ไขกุญแจแห่งความสำเร็จกับโครงการ Next Normal … มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามสู่ธุรกิจใหม่ “ฟรี”

—————————————

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ หอการค้าไทย โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 ซึ่งจะมีบริการอบรมแผนธุรกิจ Innovation-Driven Entrepreneurs (IDE) จากที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำถึงการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และ นวัตกรรมได้จริง สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะผลักดันสินค้าและบริการของท่านสู่ธุรกิจ Next Normal

(soon arrow)(soon arrow)เปิดรับสมัครรตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ : https://forms.gle/nU8QHPthPfqyiTSN6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/35EMc9D

☎️☎️ติดต่อสอบถาม หอการค้าไทย
โทร. 082-281-8556 (นราภรณ์)
โทร. 095-145-9316 (วราภรณ์)

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch