แนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Share This Post

รายละเอียดการให้ส่วนลด

 1. ลดค่าเล่าเรียนจำนวน 7,500 บาท สำหรับภาคต้น 2564 โดยเป็นส่วนลดจากรัฐบาล 5,000 บาท ส่วนลดจากมหาวิทยาลัย 2,500 บาทต่อคน
 2. ให้ส่วนลดนักศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรออนไลน์และหลักสูตรนอกเวลาทำการ (หลักสูตรในระดับปริญญาโท / เอก อาจมีพิจารณาอื่น ๆ เพิ่มเติม)
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกประเภท (ยกเว้นทุน Startup) และนักศึกษาโครงการพิเศษที่มหาวิทยาลัยให้ส่วนลดไปแล้ว (ได้แก่ โครงการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, หลักสูตรผู้บริหาร) จะไม่ได้รับส่วนลดในส่วนของมหาวิทยาลัยจำนวน 2,500 บาท
 4. นักศึกษาที่มีวิชาเรียนปฏิบัติการจะมีการพิจารณาคืนค่าห้องปฏิบัติการภาคต้น 2564 หลังการสอบกลางภาค และจะคืนเงินโดยหักออกจากค่าลงทะเบียนในภาคปลาย 2564 ทั้งนี้เนื่องจากบางรายวิชาอาจจะเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการได้หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

วิธีการให้ส่วนลด

 1. สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนปกติ
  • ชำระค่าเล่าเรียนครบภายใน 15 สิงหาคม 2564 (วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ) มหาวิทยาลัยจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยของนักศึกษาจำนวน 2,500 บาท โดยไม่หักค่าธรรมเนียม หากเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ ไทยพาณิชย์ และกรุงไทย ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมจำนวน 8 บาท
  • นักศึกษาที่ทำการผ่อนผันหรือชำระเกินเวลา มหาวิทยาลัยจะมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ชำระครบเป็นรายสัปดาห์ และคืนเงินให้ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยของนักศึกษาจำนวน 2,500 บาท โดยไม่หักค่าธรรมเนียม หากเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ ไทยพาณิชย์ และกรุงไทย ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมจำนวน 8 บาท

***ขอให้นักศึกษาเข้าไปกรอกเลขที่บัญชีของตนเองในระบบบริการการศึกษา หรือแอปพลิเคชัน UTCC plus***

 1. สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะมีการแจ้งรายละเอียดการคืนเงินให้ทราบอีกครั้งทางFacebook Page กองสวัสดิการนักศึกษา
 2. การรับส่วนลดในส่วนของรัฐบาล จำนวน 5,000 บาท นักศึกษาทุกคนรวมถึงนักศึกษาทุนทุกประเภท (ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติ) จะได้รับส่วนลดในส่วนนี้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการประสานงานในรายละเอียดต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐและจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลำดับถัดไป
 3. นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดตามการประกาศรายละเอียดด้านการกู้ยืมปลอดอกเบี้ย การจ้างงานพิเศษเพื่อหารายได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศวันที่ 1 สิงหาคม 2564

อ้างอิงแหล่งที่มาของประกาศ : https://www.utcc.ac.th/news-1-8-64/

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch