องค์กรของคุณถึงเวลาต้องปรับผังบ้านให้ทันสมัยเข้ากับยุคดิจิทัล ใช่หรือไม่!

✅องค์กรคุณกำลังต้องการเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปหรือไม่?
✅สถาปัตยกรรมองค์กรกำลังเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่?
✅การบริหารจัดการด้านดิจิทัลในองค์กรมีแบบแผนที่เหมาะสมหรือไม่?

🎉หลักสูตรประกาศนียบัตร D-EA
Digital Enterprise Architecture: Strategies & Practices
บริหารจัดการโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

🎉เนื้อหาหลักสูตร
✅ศึกษา Digital Transformation
✅การกำหนด Digital Strategy และแนวทางการเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business – IT Alignment)
✅ศึกษากรอบแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร (TOGAF)
✅ศึกษาแนวทางการจัดทำแต่ละ Architecture (Business architecture , Information architecture , Application architecture , Technology architecture)
✅ศึกษาแนวทางการจัดแผนการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมองค์กร EA Transition Plan
✅วางแผน Digital Roadmap ประยุกต์ใช้ EA
✅การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance)
✅การฝึกปฏิบัติ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบจากกระบวนการและระบบงานทางธุรกิจที่ใช้เป็นกรณีศึกษา

🎉หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• ผู้บริหารด้านนโยบายและแผนงานพัฒนาองค์กร
• ผู้บริหารแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
• ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
• ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรม
• องค์กรและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสถาปัตยกรรมการจัดการ
• องค์กรทั้งจากสายงาน IT และ Non-IT

🎉วัน เวลาเรียน
เรียนวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น.
วันที่ 16 , 23 , 30 ตุลาคม , 6 พฤศจิกายน 2564
สอนสดผ่านออนไลน์ (ดูย้อนหลังได้)

ค่าลงทะเบียน 8,800 บาท

🎉สมัครเรียนได้ที่นี่
https://forms.gle/jQaVPSEosqkYpwwv6

🎉ผู้บรรยาย
ผศ.(พิเศษ) ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

🎉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 089-890-9394 หรือ 095-619-5991
หรือ
www.gs.utcc.ac.th
Line : @gsutcc
Line : 0898909394
Facebook : GSUTCC
Twitter : @gs_utcc
Instagram : Gs.utcc