เมษายน 24, 2024

Take a break and read all about it

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการตลาด ได้รับเกียรติจาก ดร.พิจักษณ์ ปคุณวานิช อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บรรยายพิเศษ ในรายวิชา MK503 กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ณ ห้อง5602 อาคาร5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณณชา จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ บจก.คันนาโกรเซอรีส์ บรรยายพิเศษ ในรายวิชา MG503 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ ในหัวข้อ Thai SMEs to Global Market กรณีศึกษา แบรนด์ขนมคันนา “KUNNA” ผลไม้อบแห้งไทยสู่ตลาดโลก เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ณ ห้อง5301 อาคาร5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch