โครงการ Innovative Leader Camp หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

โครงการ Innovative Leader Camp หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

Share This Post

โครงการ Innovative Leader Camp หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBAกิจกรรมพัฒนาทักษะ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรม อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำกับเหล่านักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเข้มข้น ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch