โครงการ GS Practical Training Program จัดบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “การปรับตัวของธุรกิจไทยในตลาดจีนยุค Next Normal”

Share This Post

โครงการ GS Practical Training Program
จัดบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ

“การปรับตัวของธุรกิจไทยในตลาดจีนยุค Next Normal”
โดย คุณภากร กัทชลี
-เจ้าของเพจ “อ้ายจง” สื่อออนไลน์ไทย-จีน
-อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

+ รู้เขารู้เรา ทำไมตลาดออนไลน์จีนจึงเติบโตสวนกระแสวิกฤติโควิด?
+ มองโอกาสตลาดจีนยุค Next Normal
+ พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนที่เปลี่ยนไปในยุค Next Normal
+ ธุรกิจและสินค้าไทยที่มีโอกาสเติบโตในยุค Next Normal

รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผู้ดำเนินรายการ

จัดอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 – 21.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
FB: GS UTCC บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
LINE: @gsutcc

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch