โครงการ GS Practical Training Program จัดบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “การปรับตัวของธุรกิจไทยในตลาดจีนยุค Next Normal”

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

โครงการ GS Practical Training Program
จัดบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ

“การปรับตัวของธุรกิจไทยในตลาดจีนยุค Next Normal”
โดย คุณภากร กัทชลี
-เจ้าของเพจ “อ้ายจง” สื่อออนไลน์ไทย-จีน
-อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

+ รู้เขารู้เรา ทำไมตลาดออนไลน์จีนจึงเติบโตสวนกระแสวิกฤติโควิด?
+ มองโอกาสตลาดจีนยุค Next Normal
+ พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนที่เปลี่ยนไปในยุค Next Normal
+ ธุรกิจและสินค้าไทยที่มีโอกาสเติบโตในยุค Next Normal

รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผู้ดำเนินรายการ

จัดอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 – 21.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
FB: GS UTCC บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
LINE: @gsutcc

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch