โครงการสัมมนาวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โครงการสัมมนาวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Share This Post

เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA จัดโครงการสัมมนาวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคม โดย อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ และ อาจารย์ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง นำนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมสัมมนา ณ โรงแรมพัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช จ.ชลบุรี
จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ สวนป่าชายเลน สอ.รฝ. กองทัพเรือ จ.ชลบุรี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสภาพนิเวศและป่าชายเลน ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch