โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA, iMBA, eMBA

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA, iMBA, eMBA

Share This Post

วันที่ 11 – 13 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกกลุ่มวิชา เข้าร่วมการศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เข้าชมกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ตั้งแต่ขั้นตอนตั้งต้น พร้อมฟังวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัท
จากนั้นเดินทางไปยัง สวนมิ่งมงคล จ.สระบุรี สวนที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นสวนสาธารณะชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนแบบยั่งยืน
ต่อมา วันถัดไป คณะนักศึกษาได้เดินทางไปยัง ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี เข้าชมฟาร์มตัวอย่างและศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในประเทศ ฟังคำบรรยายแนะนำองค์การ เข้าชมฟาร์มแบบครบวงจร
และ เดินทางไปยัง PB Valley Khao Yai Winery เข้าร่วมชมไร่องุ่นและโรงงานผลิตไวน์คุณภาพระดับโลก ศึกษาความเป็นมาของธุรกิจ วิธีการดำเนินกิจการจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch