โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA และ iMBA

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA และ iMBA

Share This Post

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA และ iMBA วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 นักศึกษาเข้าดูงาน ณ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) กลุ่ม บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรสาคร โดยมี อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากปลาทะเล และอาหารกระป๋องกลุ่ม บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ผู้นำการผลิตผลิตภัณฑ์ ปลากระป๋องและทูน่ากระป๋อง ตราซูเปอร์ ซี เชฟ
จากนั้นเดินทางไปยังโรงแรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ โดยร่วมกันเล่นกีฬาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละกลุ่มวิชา สุดท้าย นักศึกษาได้เดินทางไปยัง สวนตาลลุงถนอม จ.เพชรบุรี เพื่อศึกษาธุรกิจท้องถิ่น อ้างอิงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นตาล พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริงในธุรกิจด้านที่นักศึกษาไม่เคยสัมผัสมาก่อน

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch