โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ แบบรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ แบบรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA

Share This Post

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ แบบรายวิชา MB508 การจัดการการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม สโมสรฟุตบอล บีจีปทุม ยูไนเต็ด ณ จังหวัดปทุมธานี

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch