โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ แบบรายวิชา MB501

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ แบบรายวิชา MB501

Share This Post

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ แบบรายวิชา MB501 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA เข้าชมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch