โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และโครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า Growing for the future หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA รุ่น 11

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และโครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า Growing for the future หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA รุ่น 11

Share This Post

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA รุ่น 11 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี
จากนั้น เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า Growing for the future โดย อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ และ อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เป็นวิทยากรให้ความรู้ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ปากเปล่า เข้มข้นถึงใจเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เมื่อวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรม Movenpick Siam Hotel Pattaya จ.ชลบุรี
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่าน ที่ทำให้เกิดภาพบรรยากาศสนุกๆ ในครั้งนี้
#เด็กหัวการค้า #GrowingfortheFuture #เราจะจบพร้อมกัน เฮ!!!

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch