โครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA รหัส 16

โครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA รหัส 16

Share This Post

วันที่ 19 มกราคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA โดย อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA , iMBA และ MBA Online จัดขึ้นที่ โรงแรม S31 สุขุมวิท

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch