โครงการทบทวนความรู้ก่อนสอบประมวลความรู้ปากเปล่า และกิจกรรมสานสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

โครงการทบทวนความรู้ก่อนสอบประมวลความรู้ปากเปล่า และกิจกรรมสานสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Share This Post

โครงการทบทวนความรู้ก่อนสอบประมวลความรู้ปากเปล่า และกิจกรรมสานสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA)
เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า โดย อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ และ อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เป็นวิทยากรให้ความรู้ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ปากเปล่า ให้กับนึกศึกษา MBA รหัส 17 วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช จังหวัดชลบุรี

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch