โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA

โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA

Share This Post

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA รุ่น 2 และ รุ่น 3 (รหัส 17 และ รหัส 18) โดย อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ และ อาจารย์ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง ได้จัดโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่น 2 และรุ่นน้อง รุ่น 3 โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ และกีฬา จัดขึ้นที่ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยด์ สุขุมวิท 55

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch