โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA)

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA)

Share This Post

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA) โดยมี อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ นำทีมพาตัวแทนนักศึกษาจิตอาสา เดินทางไปยัง จ.ปราจีนบุรี ร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 โดยเหล่านักศึกษาได้ระดมเงินทุน และร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงพัฒนาเครื่องเล่น ทำความสะอาดโรงเรียน ทำกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานให้น้องๆนักเรียน อีกทั้งยังมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียน กิจกรรมนี้นักศึกษาได้ความประทับใจ ความสามัคคีและอิ่มบุญกลับบ้านกันถ้วนหน้า

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch