โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA)

Share This Post

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA) โดยมี อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ นำทีมพาตัวแทนนักศึกษาจิตอาสา เดินทางไปยัง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ร่วมมือร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำ เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 โดยเหล่านักศึกษาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำ ไว้สำหรับช่วยกักเก็บน้ำและชะลอการไหลเวียน ป้องกันน้ำท่วมจากน้ำตก โดยเฉพาะฤดูฝนที่เสี่ยงต่อกระแสน้ำที่รุนแรง

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch