โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( iMBA)

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( iMBA)

Share This Post

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( iMBA) โดยมี อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ นำทีมพาตัวแทนนักศึกษาจิตอาสา เดินทางไปยัง จ.นครนายก ร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนวัดโคกลำดวน และ โรงเรียนวัดท่าชัย จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 โดยเหล่านักศึกษาได้ระดมเงินทุน และร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ทำความสะอาดโรงเรียน สร้างฟาร์มไก่ไข่ สร้างโรงเพาะเห็ด และกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานให้น้องๆนักเรียน อีกทั้งยังมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียน

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch