เปิดรับสมัครนักศึกษา M.A. ปริญญาโท ภาษาจีนเพื่ออาชีพ

Share This Post

ยกระดับเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารที่เชี่ยวชาญภาษาจีน ต้องที่นี่เท่านั้น ป.โท ภาษาจีนเพื่ออาชีพ ม.หอการค้าไทย

💡เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้
💡หลักสูตร 2 ปี  เรียน Course Work เพียง 1 ปี
💡ยกระดับเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารที่เชี่ยวชาญภาษาจีนในยุค New Normal
💡เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล
💡มีการจัดศึกษาดูงานในเครือข่ายหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
💡 อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์

🎖ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต M.A. (Chinese for Careers) สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ
💡 ภาคเสาร์-อาทิตย์ : 9.00 – 16.00 น.
💡 42 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)

สมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/admission/

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แผน ก.
218,950 (นศ.ไทย) ไม่รวมปรับค่าปรับพื้นวิชาละ 3000 บาทและค่าสมัคร 900 บาท
256,950 (นศ.ต่างชาติ)ไม่รวมปรับค่าปรับพื้นวิชาละ 3000 บาทและค่าสมัคร 900 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แผน ข.
213,950 (นศ.ไทย) ไม่รวมปรับค่าปรับพื้นวิชาละ 3000 บาทและค่าสมัคร 900 บาท
244,950 (นศ.ต่างชาติ)ไม่รวมปรับค่าปรับพื้นวิชาละ 3000 บาทและค่าสมัคร 900 บาท

📍เปิดรับสมัคร
วันนี้- 20 พ.ค. 64

📍สอบข้อเขียน
เสาร์ 22 พ.ค. 64 : 09.00-12.00 น.
📍สอบสัมภาษณ์
เสาร์ 22 พ.ค. 64 : 13.00-16.00 น.

แผน ก. (วิทยานิพนธ์) 42 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต (5 รายวิชา)
วิชาเลือก 15 หน่วยกิต (5 รายวิชา)
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข. (วิทยานิพนธ์) 42 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต (5 รายวิชา)
วิชาเลือก 21 หน่วยกิต (7 รายวิชา)
การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
Comprehensive Examination

💡 รายวิชาปรับพื้นฐาน
🎖การอ่านภาษาจีนขั้นสูง
🎖ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อการแปล
🎖การเขียนภาษาจีนขั้นสูง
🎖การฟัง-พูดภาษาจีนขั้นสูง

💡 วิชาเอกบังคับ  (5 วิชา 15 หน่วยกิต)
🎖ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
🎖สัมมนาภาษาจีนเพื่ออาชีพ
🎖การออกแบบและปฏิบัติการวิจัยทางภาษาจีน
🎖บูรณาการการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
🎖ภาษาจีนในแพลตฟอร์มดิจิทัล

💡 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต (แผน ข.) หรือ
💡 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (แผน ก.)

💡 วิชาเอกเลือก
แผน ก. 5 วิชา 15 หน่วยกิต
แผน ข. 7 วิชา 21 หน่วยกิต

🎖การแปลวรรณกรรมไทยและจีน
🎖การแปลภาษาจีนขั้นสูงเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
🎖การล่ามภาษาจีนขั้นสูงเฉพาะสาขาวิชา
🎖ภาษาไทยสำหรับการแปลภาษาจีน
🎖ภาษาจีนในภูมิภาคตะวันออก
🎖การอ่านภาษาจีนขั้นสูงเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
🎖การเขียนภาษาจีนขั้นสูงเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
🎖การฟังภาษาจีนขั้นสูงเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
🎖การพูดภาษาจีนขั้นสูงเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
🎖วัฒนธรรมจีนสมัยนิยม
🎖การวิเคราะห์ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเฉพาะสาขาวิชา
🎖อภิปรายวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
🎖สัมมนาเทคนิคการสอนภาษาจีน
🎖เทคนิคการผลิตสื่อการสอนภาษาจีน
🎖บูรณาการความรู้เกี่ยวกับข้อสอบสมรรถนะด้านภาษาจีน
🎖ความเป็นผู้ประกอบการด้านการสอนภาษาจีน

💡 คุณสมบัติผู้รับสมัคร
🎖กรณีผู้มีสัญชาติไทย
(1) สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ. หรือ เทียบเท่า และ
(2) จะต้องมีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  และ
(3) ผ่านการสอบข้อเขียนภาษาจีน โดยผู้สมัครสอบที่มีผลสอบมารตรฐานวัดความรู้ภาษาจีน (Chinese Proficiency Test) HSK ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 220 คะแนนขึ้นไปหรือผลสอบที่เทียบเท่าข้อสอบ HSK ที่ยังไม่หมดอายุ จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน และ
(4)  ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ
(5)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

🎖 กรณีชาวต่างชาติ(ยกเว้นชาวจีน)
(1) สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ. หรือ เทียบเท่า และ
(2) จะต้องมีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  และ
(3) ผ่านการสอบข้อเขียนภาษาจีน โดยผู้สมัครสอบที่มีผลสอบมารตรฐานวัดความรู้ภาษาจีน (Chinese Proficiency Test) HSK ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 220 คะแนนขึ้นไปหรือผลสอบที่เทียบเท่าข้อสอบ HSK ที่ยังไม่หมดอายุ จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน และ
(4)  ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ
(5) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

🎖 กรณีผู้สมัครสัญชาติจีน
(1) สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ. หรือ เทียบเท่า และ
(2) จะต้องมีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  และ
(3) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ
(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

สมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/admission/

ข้อมูล ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต M.A. (Chinese for Careers) สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ https://gs.utcc.ac.th/wp-content/uploads/ศศม-จีนเพื่ออาชีพ.pdf

คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน : https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
หรือคุณสุวิมล นพอมรบดี
อีเมล์: [email protected]
WEBSITE: http://gs.utcc.ac.th
โทร : 02-697-6881

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch