เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA (Innovative MBA)

Share This Post

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA (Innovative MBA)
IE MBA – มุ่งเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน การเรียนรู้เชิงประยุกต์นอกห้องเรียน สามารถนำไปประยุกต์แนวทางการทำงาน การสร้างนวัตกรรมทางด้านความคิด การบริหารงาน และการกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย
IM MBA – เน้นความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขั้นของโลกธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน แนวคิดทางด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดดิจิตอล รวมถึงนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตลาดที่สอดคลองกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้
สมัครเรียน https://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp
👉 แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้สูงสุดเทอมละ 5 งวด
สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
โทร : 095-367-5512

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch