หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท T.C. Pharmaceutical Industries Co.,Ltd.

Share This Post

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA

โดย ผศ.ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตร iMBA

เข้าศึกษาดูงานในรายวิชา MB510 การจัดการการดำเนินงานเชิงนวัตกรรม

ณ บริษัท T.C. Pharmaceutical Industries Co.,Ltd. ผู้ผลิตเครื่องดื่มกระทิงแดง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch