หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิบ้านจริงใจ

Share This Post

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบเงินบริจาคแก่ มูลนิธิบ้านจริงใจ เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนในช่วงโควิด 19

โดย คุณเมตตา ปราบสุทธา ประธานนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 5 ร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่น มีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดิ์ดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการหลักสูตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ อาจารย์ และนักศึกษารุ่น 5 ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch